Saving lives by European solidarity and cooperation in response to COVID-19

Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής τους Πανεπιστημίου Κρήτης, σε μια προσπάθεια στήριξης των συναδέλφων μας και των συνανθρώπων μας, θα ενημερώνει τη σελίδα αυτή στο πλαίσιο δημιουργίας πλατφόρμας με καθημερινές τεκμηριωμένες ειδήσεις και πληροφορία για την τρέχουσα πανδημία COVID19 από τον χώρο της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Η προσπάθειά μας θα περιλαμβάνει κύρια μηνύματα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά καθώς και τις σχετικές παραπομπές, όπως κρίνεται απαραίτητο.


The Clinic of Social and Family Medicine of the University of Crete, in an effort to support our colleagues and the people in our community will update this page in the context of creating a platform of evidence-based news and global public health information about the current COVID19 pandemic. Our effort will include main messages in Greek and English, as well as the necessary references, as needed.

 

TRIP database COVID-19 updates

 

COVID-19, Global health security

COVID-19, Ασφάλεια παγκόσμιας υγείας

Σώζοντας ζωές με Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνεργασία στην απόκριση για το COVID-19
Υποβλήθηκε στις 27 Μαρτίου 2020 στο BMJ Global Health Blogs

Το COVID-19 εξαπλώνεται γρήγορα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν αυτήν τη στιγμή και χιλιάδες στην Ευρώπη πεθαίνουν. Γνωρίζουμε ότι αναπόφευκτα οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν πολύ περισσότερο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε πρόσφατα τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και συνεργασίας για την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης του COVID-19.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στις εξετάσεις και στην (ενδεχόμενη) επακόλουθη θεραπεία. Η διασφάλιση επάρκειας σε μια κρίση όπως αυτή, ιδίως για τους αναπνευστήρες και την εντατική φροντίδα για τις πλέον σοβαρές περιπτώσεις, είναι πιο δύσκολο να επιλυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και, σε ορισμένα μέρη που αντιμετωπίζουν τις πλέον έντονες πιέσεις, υπάρχουν αναφορές για παροχή φροντίδας με περιορισμούς. Σε μια κατάσταση όπως αυτή, η διεθνής συνεργασία για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε κλίνες οξείας περίθαλψης αποτελεί έναν τρόπο για τη μείωση αυτής της πίεσης.

Η αυξημένη ανάγκη για εντατική φροντίδα δεν επηρεάζει όλες τις χώρες με ίση ένταση. Σε ορισμένες χώρες, τα νοσοκομεία είναι ήδη υπερπλήρη, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν, προς το παρόν, κενές κλίνες που περιμένουν ασθενείς. Σήμερα εμφανίζονται ορισμένα παραδείγματα ευρωπαϊκής συνεργασίας (με τα γερμανικά νοσοκομεία να παραλαμβάνουν ασθενείς με COVID-19 από την ανατολική Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία). Τα δημόσια και ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια συντονίζουν επίσης προσπάθειες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για την αύξηση των ικανοτήτων ελέγχου και μαζικού ελέγχου για το COVID-19. Τα μέτρα αυτά μπορούν να επεκταθούν εντός του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει η Οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη, η οποία δημιουργεί μηχανισμούς για θέματα όπως η πληρωμή για την περίθαλψη που λαμβάνεται σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η ανακατανομή των επιπτώσεων της πίεσης αιχμής της επιδημίας σε μία γεωγραφική περιοχή (περιοχή ή χώρα) με τη χρήση της υπάρχουσας ικανότητας σε άλλη περιοχή θα μειώσει τη συμφόρηση και την πίεση στα συστήματα υγείας.

Ο διεθνής καταμερισμός των κλινών εντατικής περίθαλψης είναι μία μόνο από τις υφιστάμενες ευκαιρίες για μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων της COVID-19, με βάση τους μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί για τις διασυνοριακές απειλές για τη δημόσια υγεία, όπως ορίζεται στην Απόφαση με αριθ. 1082/2013/ΕΕ.

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των Κρατών Μελών, όπως η κοινή πρωτοβουλία προμηθειών για ιατρικά αντίμετρα και η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα (Innovative Medicines Initiative 2), ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω, τόσο τώρα, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς όπως αυτοί του Άρθρου 196 της Συνθήκης της Λισαβόνας, για τη συνεργασία σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, όσο και στο μέλλον, μέσω ενισχυμένων μηχανισμών συνεργασίας, βασίζοντάς τους σε αυτούς που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. (European Semester).

Αυτή η πανδημία καταδεικνύει επίσης την επείγουσα ανάγκη για καινοτομίες στην πρόληψη και τη φροντίδα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση, όπως οι τηλειατρικές υπηρεσίες σε καταστάσεις όπου πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η παροχή με φυσική παρουσία. Η συνεργασία και η καινοτομία είναι απαραίτητες προκειμένου να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας μας μέσω ισχυρής ανθρωποκεντρικής φροντίδας που θα ωφελήσει όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

Η οικονομική διαταραχή που συνδέεται με το COVID-19, με μέτρα περιορισμού που υποχρεώνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων να μείνουν στο σπίτι τους θα υπερβεί αυτό που συνέβη στην κορύφωση της τελευταίας διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επιπλέον, πλήττει όλες τις χώρες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα οικογενειακά και κοινωνικά δίκτυα απειλούνται από αυτήν την κρίση. Ο ψυχοκοινωνικός αντίκτυπος της απομόνωσης και της κοινωνικής απομάκρυνσης για τον περιορισμό του ιού δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες του πληθυσμού, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω επενδύσεων σε ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής στις πληγείσες χώρες. Αυτό που καθιστά σαφές αυτή η κρίση είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, καθορίζοντας περαιτέρω τον ρόλο τους τόσο στην πρόληψη των ασθενειών όσο και στην προαγωγή της υγείας.

Στο μέλλον, τα Κράτη Μέλη πρέπει να δεσμευτούν ότι θα εξασφαλίσουν τη συλλογή, τη διατήρηση και, με τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, την ανταλλαγή ουσιαστικών δεδομένων που θα μπορούν να ενημερώνουν τον εντοπισμό αποδεδειγμένων και αποτελεσματικών πρακτικών. Αυτά θα είναι απαραίτητα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση νέων κρίσεων.


Βρισκόμαστε σε πράγματι εξαιρετική χρονική συγκυρία. Μια ενωμένη απάντηση, η οποία θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη και τις ανθρώπινες αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, θα δημιουργήσει μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία θα μπορούσε να εμπνεύσει και να βοηθήσει άλλες περιοχές ανά τον κόσμο. Οι τοπικές πρωτοβουλίες των πολιτών, οι ηρωικές προσπάθειες του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης και η δέσμευση των εθελοντών καταδεικνύουν τον κεντρικό χαρακτήρα της αλληλεγγύης στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Επιδεικνύοντας αλληλεγγύη στους τρόπους με τους οποίους τα Κράτη Μέλη θα αντιμετωπίσουν τις επιδημικές εκρήξεις λοιμωδών νοσημάτων, η Ευρώπη θα αποτελέσει διαχρονικά υπόδειγμα και προηγούμενο για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών. Ωστόσο, η αλληλεγγύη πρέπει να επεκταθεί σε ευάλωτες περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ιδίως, αλλά όχι απαραίτητα μόνο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, και ιδίως στις πιο ευάλωτες εντός αυτών.

Οι παθογόνοι οργανισμοί δεν «σέβονται» εθνικά σύνορα. Το COVID-19  δεν θα είναι η τελευταία πανδημία. Τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να ενεργήσουν για να προστατεύσουν τους πληθυσμούς και να περισώσουν τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες που αντιπροσωπεύει η Ένωση.

Οι συγγραφείς είναι όλοι ειδικοί στη φροντίδα υγείας, τα συστήματα υγείας, την πολιτική υγείας και τα οικονομικά της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διετέλεσαν ή διατελούν μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικούς τρόπους επένδυσης στην υγεία (Expert Panel on effective ways of investing in health). Συνέταξαν την επιστολή αυτή με προσωπική ιδιότητα.

Θάνατοι λόγω του COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Natural Earth:

 

Tom Patterson, Nathaniel Vaughn Kelso

Οι συγγραφείς είναι όλοι ειδικοί στη φροντίδα υγείας, τα συστήματα υγείας, την
πολιτική υγείας και τα οικονομικά της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διετέλεσαν ή
διατελούν μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικούς τρόπους
επένδυσης στην υγεία (Expert Panel on effective ways of investing in health).
Συνέταξαν την επιστολή αυτή με προσωπική ιδιότητα.

1. Jan De Maeseneer, Department of Public Health and Primary Care, Ghent
University, Belgium
2. Pedro Barros, Nova School of Business and Economics, Universidade Nova
de Lisboa, Portugal.
3. Martin McKee, London School of Hygiene and Tropical Medicine, United
Kingdom
4. Christian Anastasy, consultant, France
5. Natasha Azzopardi-Muscat, Department of Health Services, University of
Malta, Malta
6. Margaret Barry, World Health Organisation Collaborating Centre for Health
Promotion Research, National University of Ireland Galway, Ireland
7. Aleš Bourek, Center for Healthcare Quality, Masaryk University, Czech
Republic
8. Werner Brouwer, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus
University Rotterdam, The Netherlands
9. Anna García-Altés, Catalan Health System Observatory, Agency for Health
Quality and Assessment of Catalonia, Spain
10. Damien Gruson, Department of Clinical Biochemistry, Cliniques Universitaires
St-Luc and Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium.
11. Dionne Sofia Kringos, Amsterdam UMC, University of Amsterdam,
Department of Public Health, Amsterdam Public Health research institute, The
Netherlands
12. Fernando Lamata, Advisory Council of the Ministry of Health, Spain
13. Lasse Lehtonen, Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland
14. Christos Lionis, Clinic of Social and Family Medicine, School of Medicine,
University of Crete, GreeceLiubove Murauskiene, Department of Public
Health, Institute of Health Sciences, Faculty of Medicine, Vilnius University,
Lithuania
15. Sabina Nuti, Department of Health Management, Sant’Anna School of
Advanced Studies, Pisa, Italy
16. Walter Ricciardi, Department of Public Health, Università Cattolica di Roma,
Italy
17. Heather L. Rogers, Biocruces Bizkaia Health Research Institute and
Ikerbasque Basque Foundation for Science, Spain
18. Luigi Siciliani, Department of Economics and Related Studies, University of
York, United Kingdom
19. Dorothea Stahl, Klinikum Bremen-Mitte, Gesundheit Nord gGmbH –
Klinikverbund Bremen, Bremen, Germany
20. Sarah Thomson, WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening,
Spain
21. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Department of Palliative Medicine, Karol
Marcinkowski University of Medical Sciences, Poland
22. Claudia Wild, Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA),
Austria
23. Jelka Zaletel, National Institute of Public Health, Slovenia

______________________________________________________________
Ευρωπαϊκή Ενωση,  25 Μαρτίου 2020
______________________________________________________________
*Μετάφραση Ε. Πιτέλου και Χ. Λιονής
The text was translated in Greek by Elena Petelos and Christos Lionis

TRIP database COVID-19 updates

TRIP database

Thursday the 25th.
Ανάπτυξη: Φιολιτάκης Εμμανουήλ
Pwd by Top 10 poker sites